Spring naar content

Privacyverklaring

Inleiding

Bij TO BE FOUND vinden we het belangrijk dat we voorzichtig omgaan met de privacygevoelige gegevens van websitebezoekers. Om jouw rechten te waarborgen leggen we je in deze privacy statement uit welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel we dat doen en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Daarnaast leggen we jouw rechten uit met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. De werkwijze van TO BE FOUND komt overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018).

1.     Gegevensverwerking van betrokkenen

In het overzicht hieronder vind je een overzicht van alle doeleinden waarvoor TO BE FOUND persoonsgegevens verwerkt inclusief welke gegevens we verwerken, of we bijzondere persoonsgegevens verzamelen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Website

Doel: Website gedrag analyseren
Gegevens: Surfgedrag, locatie, klikgedrag
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doel: Communicatie vanuit TO BE FOUND
Gegevens: Bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Jouw persoonsgegevens worden door TO BE FOUND verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van werkzaamheden vanuit TO BE FOUND. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de diensten die TO BE FOUND uitvoert op het gebied van online marketing. Om onze diensten te optimaliseren kunnen persoonsgegevens tevens worden gebruikt om de relatie met de klant te beheren.

TO BE FOUND houdt tevens algemene bezoekgegevens van websitebezoekers bij. In dit kader kan het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van het bezoeken van de TO BE FOUND website en andere gegevens worden gebruikt en worden gebruikt voor analyses. Gegevens worden geanonimiseerd, jouw naam is nergens terug te vinden tenzij je die zelf hebt opgegeven middels een contactformulier.

1.1  Verkrijgen van persoonsgegevens

TO BE FOUND heeft persoonsgegevens in bezit omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt wanneer je een contactformulier hebt ingevuld.

1.2  Beschermen van persoonsgegevens

TO BE FOUND beschermt persoonsgegevens met behulp van technische- en administratieve veiligheidsmaatregelen om de kans op verlies, diefstal, misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden. Gegevens worden afgeschermd met wachtwoorden. Mocht je het vermoeden dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens dan kan je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen in punt 3

1.3  Ontvangers persoonsgegevens

Bij wettelijke verplichting kan het zijn dat TO BE FOUND verplicht is persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde partij te verstrekken. Tevens worden persoonsgegevens doorgegeven naar CampaignMonitor. Enkel met het doel om te kunnen communiceren met (potentiële klanten).

2.     Rechten van betrokkenen

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Bij misbruik van jouw gegevens heb je het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek indienen

Een verzoek indienen kan via de contactgegevens in punt 3

2.1 Recht op inzage

Als je je persoonsgegevens wilt inzien omdat TO BE FOUND die heeft vastgelegd dan heb je het recht om een verzoek tot inzage te doen (artikel 15). TO BE FOUND heeft maximaal 30 dagen om het verzoek te in te willigen.

2.2 Recht op rectificatie

Indien het door ons verstrekte overzicht aan gegevens onjuistheden bevat kan je schriftelijk een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen. Vervolgens heeft TO BE FOUND maximaal 30 dagen om de onjuiste gegevens aan te passen, aan te vullen of te wissen. Daarnaast is TO BE FOUND verplicht om eventuele derde partijen in te lichten wanneer er foutieve persoonlijke gegevens zijn verstrekt.

2.3 Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene heb je tevens het recht op beperking van de verwerking (artikel 18). Dit betekent dat je bij TO BE FOUND het verzoek een verzoek kan indienen met daarin de mededeling dat wij jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor onze doeleinden. Dit verzoek is geldig wanneer:

  • De gegevens mogelijk onjuist zijn
  • De verwerking van gegevens is onrechtmatig
  • De gegevens zijn niet meer nodig
  • Betrokkene (natuurlijk persoon) maakt bezwaar

Wanneer jij een verzoek tot beperking van de verwerking van persoonsgegevens indient heeft TO BE FOUND de plicht om mogelijke derde partijen in te lichten. Derde partijen zijn dan tevens verplicht om de informatieverwerking te beperken.

2.4 Recht van bezwaar

Als natuurlijk persoon heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens dan is TO BE FOUND verplicht om te stoppen met deze gegevens te verwerken, tenzij:

  • TO BE FOUND dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene

Als betrokkene heb jij altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten. TO BE FOUND is dan verplicht om direct te stoppen.

2.5 Recht op een menselijke blik bij besluit

Als betrokkene heb je onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan. Dit geldt wanneer er geen menselijke tussenkomst zit in geautomatiseerde processen. Wanneer jij als betrokkene bezwaar maakt dan is TO BE FOUND verplicht om het besluit te heroverwegen waarmee een mens de gegevens beoordeeld.

2.6 Recht op gegevensoverdracht

Als betrokkene heb je het recht om persoonsgegevens van TO BE FOUND te verkrijgen. TO BE FOUND is verplicht om in maximale 30 dagen jouw verzamelde persoonsgegevens in gestructureerde vorm, die gemakkelijk in gangbare digitale systemen te openen valt, op te sturen.

2.7 Recht op het intrekken van gegeven toestemming voor verwerking persoonsgegevens

Wanneer jij voor gegevensverwerking toestemming hebt gegeven heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. De verzamelde data kan met terugwerkende kracht niet worden weggehaald maar betekent wel dat TO BE FOUND vanaf het intrekken van de toestemming geen toestemming meer heeft om jouw persoonsgegevens te verzamelen. Bij het intrekken van toestemming is TO BE FOUND tevens verplicht om derde partijen in te lichten.

3.     Contactgegevens

Vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je richten tot:

TO BE FOUND
Singel 329
3311 HE Dordrecht
info@tobefound.nl